Diseases

Displaying all 2 entries
Protein Name Gene Name Uniprot ID Disease Name References
Apolipoprotein E Apoe P08226 ALZHEIMER DISEASE 19 Kawamata, J. et al. (J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1994)
Apolipoprotein E Apoe P02650 ALZHEIMER DISEASE 19 Kawamata, J. et al. (J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1994)